• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

/Files/images/-2-638.jpg

Програма розвитку школи

Програма розвитку школи

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СКРИГАЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у тому числі законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи.

У Національній доктрині розвитку освіти визначено мету державної політики щодо розвитку освіти, яка полягає в створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом усього життя, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.

За адміністрацією школи закріплюються завдання створення ефективних умов діяльності педколективу та функціонування закладу в цілому. Таким чином,

стратегічною метою діяльності адміністрації, управлінського процесу взагалі є створення умов для реалізації кінцевої мети функціонування школи.

СТРАТЕГІЧНА МЕТА ШКОЛИ:

Формування інноваційної особистості в умовах сучасної освіти.

Навчити дітей жити у світі, який постійно змінюється.

Головною метою діяльності адміністрації школи є побудова такого внутрішкільного середовища, створення умов, за яких спостерігається особистісне та професійне зростання кожного педагога, з’являються мотиви до самовизначення, само актуалізації, самореалізації.

ГОЛОВНА МЕТА ШКОЛИ:

(стосовно учнів)

Створити умови для формування й розвитку суб’єкта навчальної та інших видів діяльності, тобто людину з теоретичним мисленням, ініціативну, самостійну, здатну спілкуватися, розвивати й реалізову- вати себе на благо суспільства.

(стосовно педагогів)

Створити умови для формування й розвитку суб’єкта педагогічної діяльності , тобто людини, зорієнтованої на гуманітарну мету освіти, здібної до проектування , дослідження , рефлексії, яка володіє методом постановки й вирішення навчальних завдань і прагне до особистісного зростання.

Педагогічний колектив школи розпочав впровадження стратегічних ініціатив “Маніфесту виховання і розвитку людини”, ухваленого на ІІ Міжнародному форумі видатних учених, учителів, директорів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів “Відродження, оновлення і розвиток людини”, який відбувся в “Артеку” 27.04.2007 р.

Ми знаємо, що від моменту народження дитина – учасник життя, а не об’єкт для підготовки до нього. Ось чому виховання й освіта мають виходити з самого життя і йти від особистості учня. Ми усвідомлюємо: не дитина існує для системи виховання й освіти, а система існує для дитини. Тому ми вважаємо, що завдання школи – організація для кожної дитини саме такого процесу навчання, якого потребує природа даного індивіда.

Наше завдання:

- допомогти дитині пізнати себе та світ;

- допомогти дитині розвинути свій талант і стати творчою особистістю;

- допомогти дитині навчитися свідомо приймати рішення та робити вибір у своєму житті.

Школа основними завданням визначає:

- забезпечення реалізації права громадян на одержання якісної освіти;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання громадянина України, національно свідомої, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;

- формування бажання й уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- різнобічний розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної за свої вчинки, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

Кiлькiсть переглядiв: 361

Коментарi